Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Nedcon Organisatieadvies B.V.
KVK 24384285

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
2. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer;
3. Overeenkomst: de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mondelinge, schriftelijke of elektronische tot stand gekomen overeenkomst betreffende het geven van advies in de ruimste zin van het woord.
4. Bezoekafspraak: de afspraak door opdrachtnemer bij opdrachtgever op locatie en/of de (overeengekomen) werkzaamheden die door de adviseur/consultant van opdrachtnemer worden verricht vanuit de standplaats van de adviseur/consultant van opdrachtnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes en gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor het onjuist hanteren van ons adviesrapport en het niet, niet deugdelijk en/of onvoldoende uitvoeren en/of opvolgen van onze adviezen en/of het niet, niet deugdelijk en/of onvoldoende handelen naar onze adviezen door opdrachtgever.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en dat de betalingen voor de voorgaande werkzaamheden zijn gedaan.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn; bezoekafspraken
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
3. De werkzaamheden worden uitgevoerd op (een) vooraf vastgestelde datum / data.
4. De gemaakte en vastgelegde bezoekafspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn bindend.
5. Wanneer een opdrachtgever een overeengekomen bezoekafspraak wil uitstellen kan opdrachtnemer een vergoeding in rekening brengen. Hierbij gelden de volgende regels:
– Afspraakwijziging tot 3 weken voor de gemaakte bezoekafspraak, geen vergoeding.
– Afspraakwijziging tussen 3 en 2 weken voor de gemaakte bezoekafspraak, vergoeding 20% van de geplande uren.
– Afspraakwijziging tussen 2 weken en 1 week voor de gemaakte bezoekafspraak, vergoeding 40% van de geplande uren.
– Afspraakwijziging binnen 1 week voor de gemaakte bezoekafspraak, vergoeding van 100% van de geplande uren.

Artikel 6. Annuleringen
1. Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden.
2. Bij annulering tot en met 4 weken voor aanvang van de eerst geplande bezoekafspraak worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
3. Bij annulering tussen 4 en 3 weken voor aanvang van de eerst geplande bezoekafspraak wordt 20% van de opdracht in rekening gebracht.
4. Bij annulering tussen 3 en 1 weken voor aanvang van de eerst geplande bezoekafspraak wordt 40% van de opdracht in rekening gebracht.
5. Bij annulering tussen 1 week en de eerst geplande bezoekafspraak en bij een annulering na de eerste bezoekafspraak wordt 100% van de opdracht in rekening gebracht.
6. De onderhoudsopdrachten kennen een schriftelijke opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Geheimhouding / Privacy
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Beide partijen verplichten zich over en weer om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
3. Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
• na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden geven opdrachtnemer goede grond te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
• indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd de overige in de wet geregelde mogelijkheden voor de opdrachtnemer om de overeenkomst op te schorten en om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en onverminderd het recht van de opdrachtnemer schadevergoeding en annuleringskosten te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer.
2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium
1. Partijen zullen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen geldt lid 2 van dit artikel.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.
4. Het honorarium zal middels tussentijdse facturering en/of bij beëindiging van de werkzaamheden geschieden, tenzij anders overeengekomen.
5. Overeenkomsten waarbij de totale werkzaamheden minder dan 3 dagdelen in beslag nemen, kunnen na het eerste dagdeel volledig worden gefactureerd.

Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. De opdrachtgever is na het verstrijken van 8 dagen van de factuurdatum in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling middels automatische incasso is mogelijk, mits opdrachtgever hier schriftelijk machtiging toe geeft. Is dit het geval dan wordt de datum waarop de incasso geschiedt bepaald door de opdrachtnemer, tenzij dit anders is overeengekomen.
5. Indien naar het oordeel van de opdrachtnemer de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is de opdrachtnemer gerechtigd af te wijken van de algemene voorwaarden en het honorarium in maandelijkse termijnen door middel van automatische incasso te innen van opdrachtgever, nadat de opdrachtgever hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 14. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De incassokosten zullen aan de hand van de hier voor geldende wettelijke normen worden doorberekend e.e.a. het incassotarief van de WIK en het besluit BIK..
2. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of nalatigheid van opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder, begrepen, doch niet beperkt tot gevolgschade, gemiste besparingen, gemiste en/of gederfde omzet en/of winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting
De bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en fabrieken. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Algemene voorwaarden

Nedcon Opleidingen & Trainingen B.V.
KVK 23484288

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1 ‘opdrachtnemer’: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
2 ‘opdrachtgever’: de wederpartij van opdrachtnemer;
3 ‘open cursus’:cursus, waaraan iedereen kan deelnemen;
4 ‘incompany cursus’: cursus, waaraan medewerkers van één bedrijf of instelling deelnemen.
5 Overeenkomst: de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mondelinge, schriftelijke of elektronische tot stand gekomen overeenkomst betreffende het geven van een cursus.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot het leveren van een dienst, de uitvoering van een opleiding of het leveren van lesmateriaal komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van een aanmeldingsformulier dan wel een orderbevestiging of een ingevuld inschrijfformulier, al dan niet via de website tot stand gekomen. Door ondertekening van een aanmeldformulier of orderbevestiging en bij aanmelding via de website verklaart de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren.

Artikel 4. Offertes
1 De door opdrachtnemer gemaakte offertes en gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
2 De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief lesmateriaal en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor op ieder moment de overeengekomen cursusdata en/of -plaats te wijzingen al naar gelang het aantal deelnemers en/of de beschikbaarheid van een geschikte cursuslocatie hiertoe aanleiding geeft.
2 Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger voldoet aan de benodigde voorkennis voor de cursus. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
3 Wanneer de opdrachtgever de overeengekomen startdatum van een cursus wil uitstellen kan opdrachtnemer een vergoeding in rekening brengen. Hierbij gelden de volgende regels:
– Wijziging tot 3 weken voor cursusdatum, geen vergoeding.
– Wijziging tussen 3 weken en 1 week voor cursusdatum, vergoeding van 10% van opdracht.
– Wijziging 1 week voor cursusdatum, vergoeding van 20% van opdracht.
4 Een wijziging zoals omschreven in Artikel 5. lid 3 is slechts eenmaal per overeenkomst mogelijk, een tweede verzoek van de opdrachtgever tot uitstel leidt onherroepelijk tot de bepalingen uit Artikel 6. “Annuleringen”.

Artikel 6. Annuleringen
1 Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden.
2 Bij annulering tot en met 4 weken voor aanvang van de startdatum van de cursus worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
3 Bij annulering tussen 4 en 3 weken voor aanvang van de startdatum van de cursus wordt 40% van de opdracht in rekening gebracht.
4 Bij annulering tussen 3 en 2 weken voor aanvang van de startdatum van de cursus wordt 70% van de opdracht in rekening gebracht.
5 Bij annulering tussen 2 weken en de geplande cursusdag wordt 100% van de opdracht in rekening gebracht.
6 De reden van annulering is niet van invloed. Het vastgestelde percentage betaalt opdrachtgever over de gehele overeengekomen opdracht. Het al dan niet zonder bericht afwezig zijn op de cursusdag(en) betekent eveneens 100% doorberekening van de volledige opdracht inclusief BTW.

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst
1 De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden geven opdrachtnemer goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
– opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, in surseance van betaling verkeert, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
– opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest.
2 In genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd de overige in de wet geregelde mogelijkheden voor de opdrachtnemer om de overeenkomst op te schorten en om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en onverminderd het recht van de opdrachtnemer schadevergoeding en annuleringskosten te vorderen.

Artikel 8. Prijzen
1 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn, tenzij anders opgegeven, exclusief BTW.
2 Bij open cursussen zijn de verblijfskosten (kosten van de cursuslocatie, catering, etc.) van de deelnemers, tenzij anders overeengekomen, bij de prijs inbegrepen.
3 De verblijfskosten (kosten van de cursuslocatie, catering, etc.) van de deelnemers bij incompany cursussen zijn, tenzij anders overeengekomen, niet bij de prijs inbegrepen.
4 Het niet bezoeken van één of meerdere cursusbijeenkomsten of het later instromen in een cursus geeft geen recht op vermindering van het cursusgeld.

Artikel 9. Honorarium
1 Partijen zullen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen gelden de leden 2 en 3 van dit artikel.
2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk aantal cursisten. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke eenheidstarief van opdrachtnemer, tenzij een daarvan afwijkend eenheidstarief is overeengekomen.
3 Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast cursusbedrag overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit cursusbedrag. Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien er tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

 

 

 

Artikel 10. Betaling
1 Met ondertekening van de overeenkomst verleent opdrachtgever de machtiging aan opdrachtnemer om eenmalig het cursusbedrag van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven, tenzij dit met de opdrachtgever anders is overeengekomen.
2 Het cursusbedrag zal circa 10 dagen, voor aanvang van de eerste cursusdatum worden afgeschreven.
3 Betaling dient in ieder geval te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
4 De opdrachtgever is na het verstrijken van 8 dagen van de factuurdatum in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 11. Incassokosten
1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De incassokosten zullen aan de hand van de hier voor geldende wettelijke normen worden doorberekend e.e.a. conform het incassotarief van de WIK en het besluit BIK.
2 Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3 In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of nalatigheid van opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, begrepen, doch niet beperkt tot gevolgschade, gemiste besparingen, gemiste en/of gederfde omzet en/of winst en schade door bedrijfsstagnatie.
6 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of diefstal aan of van (persoonlijke) eigendommen van deelnemer of opdrachtgever, of voor schade indien deze te wijten is aan opzet, grove schuld of nalatigheid van de opdrachtnemer.

Artikel 13. Cursusmateriaal en deelnemers
1 Opdrachtnemer heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus verhinderen, van verder deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.
2 Opdrachtnemer is niet gehouden lessen te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.
3 In principe worden geen duplicaten van cursusmateriaal en/of diploma’s, certificaten en bewijzen van deelname ter beschikking gesteld. Opdrachtnemer kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In zo’n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.

Artikel 14. Geheimhouding / Privacy
1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2 Beide partijen verplichten zich over en weer om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven.

Artikel 15. Gebreken / klachttermijnen
1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na afronding van de cursus schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer.
2 Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de cursus alsnog verzorgen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 16. Overmacht
1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
2 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten
1 Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals cursusboeken, syllabi, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
2 Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus blijven bij de opdrachtnemer.

Artikel 18. Geschillenbeslechting
De bevoegde rechter in het arrondissement van de de woonplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en fabrieken. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.