Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Privacy policy & cookies

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Nedcon Groep B.V. met haar werkmaatschappijen Nedcon Organisatieadvies B.V. en Nedcon Opleidingen & Trainingen B.V., hierna gezamenlijk te noemen Nedcon, gevestigd aan Pelmolenlaan 16-18, 3447 GW Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U kunt ons bereiken per post middels het contactformulier op de website, per mail via info@nedcon-groep.nl en per telefoon via 0348-405160.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nedcon verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens betreffende door u gevolgde Nedcon-cursussen;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt middels een formulier op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Nedcon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere communicatie-uitingen;
 • Om overeenkomsten met u te kunnen sluiten en uit te voeren;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen en/of post te kunnen sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u uit te kunnen nodigen voor een opleiding of een training;
 • Om u te kunnen informeren over opfriscursussen;
 • Voor het afhandelen van uw betaling;
 • Om u te informeren over huidige of toekomstige diensten en producten;
 • Om onze website te verbeteren door uw zoekgedrag te analyseren;
 • Voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen

Geen geautomatiseerde besluitvorming Nedcon neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nedcon Groep B.V., Nedcon Organisatieadvies B.V. of Nedcon Opleidingen & Trainingen B.V.) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nedcon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via info@nedcon-groep.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking heeft Nedcon passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Nedcon bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Nedcon verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nedcon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nedcon gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Nedcon gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nedcon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nedcon-groep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Nedcon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging en versie Nedcon

kan dit Privacy- en cookiebeleid eenzijdig wijzigen. Nedcon adviseert daarom dit Privacy- en cookiebeleid regelmatig op wijzigingen na te lezen. Dit Privacy- en cookiebeleid is voor het laatste gewijzigd op 28 mei 2018.